1920x300_14.jpg
Начало » Актуално
виж повече
02.06.2013

Критерии за включване на електронните форми

Подробно описание на критериите за включване на електронните форми.
виж повече
18.06.2013

Сайт на проекта

Откриване на сайт на проекта.

 Изисквания към разработване на съдържание на електронни форми за дистанционно обучение във връзка с изпълнение нaдейности по проекта: учебен курс, модул, помагало и критерии за подбор  

Уважаеми колеги,

В ХТМУ се изпълнява проект Развитие на електронни форми в дистанционното обучение, финансиран от СФ на ЕС, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, МОМН. Той предвижда създаване и прилагане на 30 електронни форми на дисциплини, наричани в рамките на проекта електронни - курсове, модули, помагала
 
Критериите за включване на електронните форми в изпълнението на проекта в (учебен курс, модул, помагало), са свързани с постигане на целите на проекта и заложените индикаторина оперативната програма, както и с готовността на авторите да създадат ефективно мултимедийно съдържание.
 
Водеща идея при съставяне на списъка от електронни курсове и/или модули е да се обхванат студенти от всички професионални направления в ХТМУ и да се постигне възможно на-голям ефект по отношение модернизация и качество на обучението.
 
Изискванията към организацията на съдържанието на курсовете произтичат от спецификата на електронните образователни материали и ще бъдат изработени в окончателен вариант след определяне на изпълнител  за софтуерно изпълнение за заданията за всеки курс, модул, помагало.
  
На началния етап на разработване на предложения се изисква авторите да разполагат със следните материали:
 
  • Разработено учебно съдържание на електронен носител
  • Описание на отделните елементи от курса целите на представянето им в динамичен формат и с илюстративни материали
  • Идея за структуриране на елементите от съдържанието в  раздели: текстове, видео и аудио информация, симулации, материали за изпълнение в аудиторни и извънаудиторни дейности
  • Разработени изпитни задачи и тестове
 
В целите на проекта се предвижда обучение на преподавателите и създаване  на модул, който да ръководи самостоятелното създаване на електронни курсове в бъдеще, но за да се постигнат в максимална степен възможностите в рамките на проекта  трябва да се приложат разнообразни форми за комуникация в средата за е-обучение.
 
В следващи документи ще бъдат изработени инструкции за етапите на  разработване на курс.